นโยบายสำคัญ

นโยบายจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ( Code of Conduct ) ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านบุคคลภายนอกและคู่ค้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารขอความยินยอมพนักงานและผู้สมัครงาน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารขอความยินยอมพนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน ดาวน์โหลด