นโยบายสำคัญ

นโยบายจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ( Code of Conduct ) ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด