โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

นางสาวพัทธยา โง้วสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

นานวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร