โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทัศนุ ชุติกานนท์

กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ

นายวีรพล บูรพพัฒนพงศ์

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง