การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

1. กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
2. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
  • ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • เลขานุการบริษัท
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการบริษัท
3. ผ่านทางอีเมล์
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com
  • ฝ่ายตรวจสอบภายใน: internal_audit@premiertankcorp.com
  • เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com
4. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com
5. ทางไปรษณีย์ :

ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการให้คุ้มครองที่เหมาะสมได้

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน