ประวัติความเป็นมา

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการคลังรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของครอบครัวบูรพพัฒนพงศ์ (ผู้ก่อตั้ง) ซึ่งอยู่ในธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มเปิดให้บริการคลังน้ำมันแห่งแรกที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในปี 2557 ภายใต้ชื่อคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ด้วยกำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุด 3.2 ล้านลิตร เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ใช้บริการในปีเดียวกัน โดยมีสัญญาให้บริการระยะยาว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มกำลังการจ่าย และรับน้ำมันเพิ่มอีกอย่างละ 2 ช่องจ่าย โดยทำให้มีกำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทำการติดตั้งระบบป้องกันการรับน้ำมันผิดผลิตภัณฑ์ (Product Unload Contaminated Protection) ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันการผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายกับคุณภาพน้ำมันที่บริษัทฯได้พัฒนาขึ้นมาเอง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งที่สอง ที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นคลังน้ำมันตั้งอยู่บนทำเลที่สามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟได้ทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังออกแบบคลังน้ำมันแห่งนี้ให้เป็นระบบ In-Line Blending ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์และสามารถลดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบได้มาก

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และบริษัทฯได้ทำการเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเพื่อการหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิจการ พร้อมทั้งได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นปีที่คลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน โดยสามารถจ่ายน้ำมันได้ครบทุกประเภท และสามารถให้บริการแก่ผู้ค้าน้ำมันได้หลายแบรนด์ ด้วยกำลังการจ่ายน้ำมันสูงถึง 2.6 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีสัญญาการให้บริการคลังน้ำมันดังกล่าวกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นรายแรก

วิสัยทัศน์

"เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า"

พันธกิจ

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง"

ค่านิยมองค์กร

“PREMIER” Core Values

P : Passion for Excellence (มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)
R : Reliability (สร้างความไว้วางใจ)
E : Efficiency (ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
M : Moving Fast (ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว)
I : Integrity (มีความซื่อสัตย์สุจริต)
E : Environment and Safety (ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
R : Responsibility (รับผิดชอบต่อหน้าที่)

การประกอบธุรกิจ

        บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ประกอบธุรกิจให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงหนือ บริษัทฯ ให้บริการรับ – เก็บ – ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ลูกค้าสถานีบริการด้วยระบบเทคโนโลยีคลังน้ำมันแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยมีสถานีรับน้ำมันทางรถยนต์ที่มีความสะดวก สามารถตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ำมันที่เข้ามาส่งได้อย่างแม่นยำ มีระบบถังเก็บน้ำมัน มีระบบป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่มีคุณภาพความปลอดภัยสูง เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีระบบการจ่ายน้ำมันลงรถบรรทุกน้ำมันเพื่อส่งไปยังลูกค้าสถานีบริการที่มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำ

ด้วยคลังน้ำมันของเรานั้น ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งมีความสะดวกและเหมาะสมสำหรับการกระจายสินค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ไปสู่ลูกค้าสถานีบริการทุกแห่งในภูมิภาค โดยปัจจุบันเรามีคลังน้ำมันที่เปิดให้บริการแล้ว 2 แห่ง

คลังน้ำมันขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่กว่า 63 ไร่ ครอบคลุมการให้บริการจ่ายน้ำมันให้กับลูกค้าผู้จำหน่ายน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คลังน้ำมันศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี (ทล.226) ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่กว่า 120 ไร่ ครอบคลุมการให้บริการจ่ายน้ำมันให้กับลูกค้าผู้จำหน่ายน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง