การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง จึงยึดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ และมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ

จรรยาบรรณพนักงาน

• พึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทฯ

• ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

• ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขงบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทฯเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือในทางมิชอบ

• พึงรักษาสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บุคคลมีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการทำงาน

• พึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

• ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

• ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ