เติบโตไปด้วยกัน

PTC มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ดีเลิศ มั่นคงแข็งแกร่งในการให้บริการขนส่งพลังงานของประเทศ โดยตระหนักดีว่า “บุคลากร” คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูง ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมทักษะต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้พัฒนาตนเองไปให้ถึงขีดสุดความสามารถของตน สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ คนเก่ง ทำงานได้อย่างมืออาชีพ และเรายังดูแลพนักงาน เหมือนครอบครัวเดียวกัน เราเชื่อมั่นว่าพนักงานของเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของครอบครัว “PTC”

ตำแหน่งงานว่าง

ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร (Chief Corporate Planning Officer : CPO)

ชื่อตำแหน่ง (Job Title) : ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร (Chief Corporate Planning Officer : CPO)

เงินเดือน (Saraly) :  ตามโครงสร้างบริษัท

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร  (Qualifications)

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 55 ปี

3. มีประสบการณ์การทำงานระดับ Management 5 ปี ขึ้นไป

4. มีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผน, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล

5. มีความสามารถในการอบรมและบริหารจัดการทีม, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

6. มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibilities)

1. บริหารจัดการทีมงานด้านจัดซื้อจัดหา, ธุรการ, ทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

2. การเจรจาและประเมินผลงาน Supplier

3. ให้คำแนะนำกับทีมงาน และพัฒนาทักษะของทีมงานได้

4. บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อและสัญญาต่างๆ รวมถึงทำหน้าที่วางแผนงานจัดซื้อจัดหา และทำสัญญาประจำปีให้กับบริษัท

สวัสดิการ (Benefits)

1. โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ประกันสังคม

4. วันหยุดพักร้อนประจำปี

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. ฝึกอบรมประจำปี

7. กิจกรรมภายใน/งานเลี้ยงสังสรรค์

ผู้จัดการคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ

ชื่อตำแหน่ง (Job Title) : ผู้จัดการคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ

รายงานต่อตรง (To Report) : ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer : COO)

เงินเดือน (Saraly) :  ตามโครงสร้างบริษัท

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร  (Qualifications)

1. เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ฯ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจน้ำมัน, ก๊าซ หรือ วัตถุอันตราย

4. มีความรู้ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอันตราย

6. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

7. สามารถปฏิบัติงาน ณ คลังน้ำมันพรีเมียร์แทงค์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibilities)

1. บริหารจัดการและควบคุมการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมัน ในส่วนของการควบคุมให้มีการกำหนดขั้นตอนมาตารฐานในการทำงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ทรัพย์สิน ชุมชน และสภาพแวดล้อม โดยการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการรับมือกับเหตุการณ์ร้ายต่างๆ

3. ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดให้มีการตรวจสอบการซ่อมบำรุงตามแผน

4. บริหารความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มารับ - ส่งน้ำมัน

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ (Benefits)

1. โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ประกันสังคม

4. วันหยุดพักร้อนประจำปี

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. ฝึกอบรมประจำปี

7. กิจกรรมภายใน/งานเลี้ยงสังสรรค์

ช่องทางติดต่อสมัครงาน

Email : hr@premiertankcorp.com