• ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

    สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

    บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษ สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ และถุงยังชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอย อบต.หนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

    อ่านทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

        คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ร่วมต่อต้านปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (บุหรี่-เหล้า) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 บุคลากรจากโรงพยาบาลน้ำพองในฐานะพี่เลี้ยงโครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น เพื่อวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับ พนักงานของบริษัท และพขร. ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในคลังน้ำมัน รวมถึงรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้กับคลังน้ำมันขอนแก่น โดยเบื้องต้นมี พนักงาน และพขร. ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในคลังน้ำมันจำนวนมาก สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว   

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม "ประเพณีบุญเบิกบ้าน"

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรม "ประเพณีบุญเบิกบ้าน ปี 2563"  ณ ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ที่จัดขึ้นวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการดูแลชุมชนในพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างกลมกลืน

อ่านทั้งหมด

ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มงานตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ได้มอบเครื่องดื่มให้กับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองทั้ง 3 จุด ในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม "วันผู้สูงอายุ"

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันผู้สูงอายุ และประเพณีบุญเบิกบ้าน" ณ ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น โดยได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม เงินขวัญถุง ของขวัญเป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อการประกอบธุรกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน  

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม “มอบทุนการศึกษา”

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชมรอบบริเวณคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯได้ทำการแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 16 ทุน

อ่านทั้งหมด

ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่เทศบาลตำบลกุดน้ำใส เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2563 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ เสริมสร้างประสบการณ์นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล, ผู้บริหาร คณะอาจารย์ และบุคลากรโรงเรียน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส, คณะกรรมการชุมชน และผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

อ่านทั้งหมด

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปลอดภัยของพนักงานในองค์กรเป็นอันดับแรกในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายเมื่อเกิดอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ จึงจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยให้พนักงานได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทดลองภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีทักษะในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว ให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้อย่างปลอดภัย 

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2562 คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สะดวก และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี ตามหลัก 5 ส.ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของพนักงานให้รัก และรักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน

อ่านทั้งหมด