การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ