สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

22 กรกฎาคม 2564

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส เพื่อจัดหาชุดทดสอบ Rapid Antigen Test ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19