โครงการ"แนวทางการประเมินต้นแบบ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน"

07 เมษายน 2564

จากที่ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการแนวทางการประเมินต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center)ของกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 โรงพยาบาลน้ำพองเข้าตรวจสุขภาพฟันให้กับพนักงานคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว