กิจกรรม"บริจาคโลหิต"

10 มิถุนายน 2564

คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดไทยจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" โดยสภากาชาดไทยจังหวัดขอนแก่นได้เข้ามารับบริจาคโลหิตจากพนักงานและบุคลากรภายนอกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเสียสละ แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของการให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยจะดำเนินการปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีพนักงาน พนักงานขับรถและบุคคลภายนอกให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก